Akcesoria

Rejestrator Rozmów VR-M3

 

Tester Radio-Stop F-747

 

Odbiornik wzorca czasu GPS

 

Antena taborowa FXM20GSM-R

 

Antena Taborowa F-747VHF

 

Mikrofon F-747gi

 

Mikrofon Ręczny F-747gm

 

HA26 Słuchawka GSM-R z PTT

 
Funkcjonalność oferowanych radiotelefonów może zostać rozszerzona dzięki możliwości ich doposażenia w kompatybilne urządzenia i akcesoria. Szereg dodatkowych akcesoriów montażowych i uchwytów ułatwia zabudowę pulpitową (np. w kokpicie lokomotywy bądź innego pojazdu) lub podwieszaną w różnych pozycjach oraz płaszczyznach poziomej i pionowej.

Skontaktuj się z działem sprzedaży - nasi specjaliści doradzą i pomogą dobrać odpowiednie akcesoria do oferowanych radiotelefonów.

Cyfrowy Rejestrator Rozmów i Zdarzeń VR-M3

Moduł rejestratora VR-M3 zapewnia zapis w funkcji czasu prowadzonej korespondencji radiowej (rejestracja dźwięku) a także zdarzeń oraz sygnałów Identyfikacji rozmówcy, ZEW, ALARM, kanału itd. w sposób umożliwiający późniejszą szczegółową analizę i odtworzenie stanu pracy dołączonego radiotelefonu (funkcja tzw. czarnej skrzynki) jak i identyfikację radiotelefonów.

Do współpracy z przewoźnymi zestawami radiotelefonów VHF/GSM‑R zalecane jest stosowanie modułu rejestratora typu VR‑M3 w odpowiedniej dla danego zestawu wersji wykonania (jedno lub dwukabinowej). Wybór aktywnego manipulatora, np. pomiędzy kabinami A i B pojazdu szynowego, wyposażonego w zestaw dwukabinowy radiotelefonu z elektroniczną tablicą przełączającą, następuje automatycznie po włączeniu danego manipulatora radiotelefonu. Włączenie manipulatora, np. w kabinie A, powoduje automatyczne wyłączenie drugiego manipulatora w kabinie B i na odwrót. Niemożliwa jest praca dwóch manipulatorów jednocześnie.

Zestawy stacjonarne radiotelefonów VHF zabudowywane w kasetach rack 19” zamiast rejestratora VR-M3 są wyposażane w moduł translacji systemu radiołączności F‑804/2/M zapewniający pełną rejestrację rozmów i zdarzeń, zdalny dostęp do nagrań oraz m.in. możliwość włączenia do zdalnego sterowania z poziomu pulpitu(ów) komputerowego(ych) systemu SZS (także budowanych i istniejących LCS) lub zdalnych manipulatorów bez konieczności wymiany bądź doposażania zestawu radiotelefonu w dodatkowe elementy.

Specyfikacja techniczna:

Pamięć: karta µSD, zabezpieczona przed dostępem cyfrowo i mechanicznie plombowaną metalową zaślepką
Kanały rejestracji: 1 lub 2
Wbudowana automatyczna przełącznica wyboru aktywnego manipulatora A/B (dla zestawu dwukabinowego wyposażonego w dwa manipulatory)
Zapis: cyfrowy audio i zdarzeń
Zegar czasu: wbudowany RTC, synchronizacja z dołączanego odbiornika satelitarnego np. GPS
Interfejsy: USB, RS232, RS485, LAN, VCC In/Out, GSM
Kompatybilność z: F-747 oraz FXM20, FCB20, FCB25 z możliwością analizy i odsłuchu zarejestrowanych nagrań
Sygnalizacja stanu pracy: LED, komunikaty i dźwięki na dołączonym manipulatorze
Napięcie zasilania: 13,6 [VDC] (10,8-16) [VDC]
Obudowa: metalowa, malowana proszkowo (235x255x77) [mm], IP 20

Rejestrator rozmów typu VR-M3 posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr U/2014/0048 wydane przez UTK oraz został dodatkowo certyfikowany i dopuszczony do eksploatacji do pracy z zestawami radiotelefonów wielosystemowych VHF / GSM-R typu FXM20.

Tester Radio-Stop F-747

Radiotelefon F-747 może zostać skonfigurowany do pracy i dostarczony jako automatyczny tester (tzw. kukułka) sprawdzający poprawność nadawania i odbioru sygnału ALARM Radio-Stop każdego radiotelefonu VHF z funkcją Radio-Stop dopuszczonego do eksploatacji na kolei. Po doposażeniu testera Radio-Stop F-747 w moduł odbiornika wzorca czasu GNSS/GPS/DCF-77 lub w moduł rejestratora rozmów i zdarzeń VR-M3 z dołączonym odbiornikiem GPS - będzie on mógł dodatkowo rozsyłać wzorzec czasu synchronizujący ustawienia zegara RTC kompatybilnych radiotelefonów. Wzorzec czasu nadawany jest drogą radiową w postaci cyfrowej automatycznie podczas wykonywania testu Radio-Stop na kanale Test Radio-Stop o numerze 000. Zapisane w dołączonym do testera rejestratorze VR-M3 testy i towarzyszące im dane cyfrowe, mogą być cennym źródłem dodatkowych informacji m.in. ułatwiającym sprawowanie nadzoru, wykrywaniem nieprawidłowości czy też udzielaniem wyjaśnień dot. zdarzeń na kolei. Oprócz kontroli poprawności działania układów nadawania i odbioru sygnału Radio-Stop w danym radiotelefonie - tester F-747 umożliwia także wizualne sprawdzanie poprawności nadawania i odbioru sygnałów cyfrowej Identyfikacji1 kompatybilnych radiotelefonów (F-747, FXM20, częściowo Koliber) oraz systemów radiołączności (F-804/2/M, F-804/2, częściowo DSR/eDSR Koliber). Jedną z kolejnych funkcji testera jest m.in. wywołanie indywidualne2 kompatybilnego radiotelefonu o znanym numerze. Tester F-747 realizuje szereg innych funkcji cyfrowych ułatwiających obsługę i kontrolę oraz może pracować jako radiotelefon stacjonarny lub przewoźny.

UWAGA! testy powinny wykonywać tylko osoby do tego uprawnione i przeszkolone, nie należy wykonywać testów na pojazdach będących w ruchu, bądź na niesprawnych urządzeniach mogących zakłócać pracę radiotelefonów na innych pojazdach w okolicy, wykorzystywany tester powinien posiadać ważny certyfikat lub protokół kalibracji jak dla urządzenia pomiarowego.

Przeprowadzanie pełnych testów nadawania i odbioru sygnału Radio-Stop oraz przycisku ALARM dla radiotelefonów F-747
W testowanym radiotelefonie typu F-747 test Radio-Stop wywoływany jest automatycznie jedną funkcją poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego F3 a następnie przycisku 9 - spowoduje to automatyczne wykonanie opisanych poniżej czynności, (w innych radiotelefonach większość czynności trzeba niestety wykonywać ręcznie):

- przełączenie bieżącego kanału pracy testowanego radiotelefonu na kanał Test Radio-Stop o numerze 000 - dedykowany do wykonywania testów Radio-Stop (wykonywanie testów na innych kanałach jest zabronione pod rygorem poniesienia odpowiedzialności m.in. z tytułu sprowadzenia zagrożenia w ruchu kolejowym)

- nadanie przez testowany radiotelefon krótkiej sekwencji testu sygnału ALARM Radio-Stop oraz Identyfikacji cyfrowej

- przełączenie radiotelefonu testowanego na nasłuch i oczekiwanie na odpowiedź testera (jeśli tester F-747 zinterpretuje nadany przez radiotelefon testowany F-747 sygnał testu za poprawny to tester wyśle zwrotnie sekwencję testu sygnału ALARM Radio-Stop, Identyfikacji oraz jeśli tester będzie dysponował aktualnym wzorcem czasu, to także wzorca czasu)

- uzyskana odpowiedź testera F-747 odebrana przez radiotelefon testowany F-747 powinna być słyszana (w postaci głośnego, charakterystycznie modulowanego tonu), widoczna na wyświetlaczu (w postaci komunikatu "odebrano Alarm"), a na pojazdach wyposażonych w SHP także zauważalna (w postaci załączenia układu nagłego hamowania pojazdu) i świadczy o poprawności nadawania sygnału Radio-Stop przez radiotelefon testowany, natomiast wyświetlenie komunikatu "wynik poprawny", świadczy dodatkowo także o poprawności odbioru sygnału ALARM Radio-Stop przez testowany radiotelefon.

Dodatkowy komunikat prezentujący na ekranie radiotelefonu odebrane numery indentyfikacyjne testera - świadczy o poprawności nadawania i odbioru sygnałów Identyfikacji.

Komunikat odbioru wzorca czasu świadczy o poprawności jego odbioru i ustawienia zegara RTC testowanego radiotelefonu. Ustawiony w radiotelefonie czas można F-747 sprawdzić wciskając kolejno przyciski F2 oraz 5, wybranie kolejno F2 oraz 6 wyświetli aktualną datę zegara RTC radiotelefonu.
- brak uzyskania w/w odpowiedzi testera mimo upewnienia się, że radiotelefon jest w jego zasięgu radiowym lub komunikat "wynik negatywny" - świadczy o niepoprawności (usterce) radiotelefonu testowanego i konieczności jego naprawy przez autoryzowaną jednostkę posiadającą, ważny imienny certyfikat upoważniający do wykonywania napraw radiotelefonów danego typu wydany przez producenta.

- po wyświetleniu wyniku testu następuje automatyczny powrót radiotelefonu do pracy na kanale na jakim pracował przed zainicjowaniem testu funkcją F3+9.

W kolejnym kroku należy sprawdzić jeszcze poprawność działania fizycznego przycisku ALARM, gdyż nie był on użyty w w/w teście a jego sprawność jest tak samo ważna do sprawdzenia choć często pomijana - w tym celu należy ustawić kanał test radio-stop np. funkcją F3+2, następnie należy przycisnąć i przytrzymać przycisk ALARM - jeśli przycisk jest sprawny powinno nastąpić załączenie nadawania sygnału Radio-Stop, podświetlenie przycisku ALARM powinno zacząć pulsować a na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się komunikat nadawania ALARM. W celu zakończenia nadawania sygnału ALARM oraz odhamowania pojazdu należy wyłączyć radiotelefon i włączyć ponownie, skontrolować poprawność ustawionej daty i czasu radiotelefonu wyposażonego w zegar RTC.
Wyniki testu wraz z numerami seryjnymi testera i testowanego radiotelefonu zapisać w protokole / książce pojazdu.


Przeprowadzanie testów radiotelefonów innego typu (ręcznie)
Jeśli będący w zasięgu pracy testowanego radiotelefonu, tester Radio-Stop bądź kompatybilny radiotelefon pracujący na kanale Test Radio-Stop, odbierze w sposób poprawny nadany przez testowany radiotelefon na kanale testowym sygnał inicjujący3 test - to nastąpi automatyczna odpowiedź testera charakterystyczna dla danego typu stosowanych na kolei automatycznych testerów:

- w przypadku wykorzystania testera F-747 - nastąpi zwrotne nadanie krótkiej sekwencji sygnału ALARM Radio-Stop, Identyfikacji oraz jeśli tester będzie dysponował aktualnym wzorcem czasu, to także wzorca czasu - (odebrane sygnały będą słyszalne w głośniku radiotelefonu testowanego - komunikaty na wyświetlaczu pojawią się tylko na kompatybilnych radiotelefonach;

- w przypadku innych testerów (obecnie już nieprodukowane) - odpowiedź może nastąpić w podobnej j/w lub innej postaci a wynik testu zostanie przekazany zwykle w formie dźwiękowej (słyszanej w głośniku radiotelefonu testowanego jako charakterystyczne tony audio lub odtworzone z nagrania głosowego np. "sygnał poprawny" lub "sygnał niepoprawny"), wizualnej, gdzie wynik pojawia się na testerze (testery ręczne), itp.

 Brak odpowiedzi testera należy interpretować jako wynik negatywny a test należy powtórzyć - interpretacja wyniku testu zależy od typu testera i radiotelefonu testowanego.

UWAGA! Wykonanie testu tylko dla nadawania lub odbioru sygnału Radio-Stop jest niewystarczające, należy sprawdzić zarówno nadawanie jak i odbiór, a także poprawność działania fizycznego przycisku ALARM, co jest bardzo często pomijane podczas okresowych przeglądów i konserwacji radiotelefonów. Jeśli uzyskano 3 negatywne wyniki testu z rzędu należy oddać radiotelefon do sprawdzenia i naprawy przez uprawnioną jednostkę serwisową posiadającą ważny imienny certyfikat producenta do wykonywania napraw.
dwa pięcio-znakowe numery: funkcyjny (zmienny np. numer pociągu lub identyfikacja nastawni dysponującej) i wewnętrzny (stały - numer seryjny zespołu N/O) identyfikujące rozmówcę i radiotelefon np. - zgodnie ze standardem zastosowanym po raz pierwszy w radiotelefonie pociągowym z funkcją Radio-Stop zaprojektowanym w firmie Pyrylandia - przyjętym przez PKP PLK S.A. jako obowiązujący standard cyfrowej Identyfikacji w wymaganiach na radiotelefon pociągowy i stosowany także w innych typach radiotelefonów z dopuszczeniem UTK do prowadzenia ruchu kolejowego. Oryginalne radiotelefony produkcji Pyrylandia Sp. z o.o. identyfikują się zawsze numerem wewnętrznym składającym się z ciągu 3 cyfr i 2 liter wg. wzorca XXXYY, gdzie X to cyfry 0-9 a Y to litery A-Z i mają odzwierciedlenie w postaci S/N na tabliczce znamionowej zespołu N/O, np. 001NV.
automatyczne zgłoszenie się wywoływanego radiotelefonu
3 naciśnięte kolejno przyciski ZEW1, ZEW3 lub sygnał Radio-Stop


Odbiornik wzorca czasu GPS

Profesjonalny odbiornik sygnału satelitarnego GPS stosowany m.in. do synchronizacji wzorca czasu (zegara RTC) translacji systemów radiołączności F-804/2/M, rejestratorów VR-M3 ...
 

Specyfikacja techniczna modułu:

Interfejs: RS232/485*
Złącze: DB09/15/25*
Długość przewodu: 1,5 [m]*

Standard wodoodporności: IPX6
Temperatura pracy: (-40 ÷ +80) [°C]
Zasilanie: (4,5÷6,5) [VDC]
Podstawa magnetyczna
Sygnalizacja stanu pracy: dioda LED
Możliwość doposażenia w emulator DCF-77


* zależy od konfiguracji i zastosowania (typ F-804/2/M lub VR-M3 - patrz też emulator DCF-77 do F-747)

Antena taborowa GSM-R

Trzyzakresowa antena taborowa GSM-R wykorzystywana w kolejnictwie. Przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, wytrzymała trwała i solidna konstrukcja. Antena GSM-R użytkowana na wszelkiego rodzaju pojazdach szynowych, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie niezakłóconej komunikacji niezależnie od zakresu wykorzystywanej częstotliwości. Antena jest kompatybilna z różnego typu radiotelefonami obsługującymi sieć GSM-R jak np. FXM20.

 

Specyfikacja techniczna:

Zakresy częstotliwości:
870 - 960 [MHz]
1710 – 1880 [MHz]
1920 – 2170 [MHz]

Impedancja 50 [Ω]
V.S.W.R. <1.7
Maksymalna moc znamionowa: 30 [W]
Polaryzacja pionowa
Zysk 2,5 [dBi]
Złącze typu N
Wymiary: 140 x 80 x 145 [mm]
Waga 0,5 [kg]
Montaż na metalowej powierzchni o minimalnych wymiarach 600 x 600 [mm]

Antena Taborowa F-747VHF

Antena taborowa F-747VHF przeznaczona do współpracy z radiotelefonami typu F-747 oraz FXM20 do pracy w zakresie częstotliwości 146-174[MHz] pasmo 150[MHz] VHF. Przystosowana jest do instalowania na pojazdach szynowych i innego typu pojazdach mechanicznych. Dzięki niskiemu profilowi może być stosowana na niemal każdym pojeździe począwszy od pociągów pasażerskich, lokomotyw, maszyn kolejowych czy pojazdów dwu drogowych typu koparki, samochody ciężarowe itp.


Specyfikacja techniczna:
 

wymiary (dł. x szer. x wys.): (700x130x160)[mm]
typ złącza antenowego: N żeńskie
długość elektryczna: λ/4
charakterystyka: 000ND00 (dookólna)
polaryzacja: pionowa
impedancja: 50Ω, uziemiona dla prądu stałego - nie wymaga stosowania DC-Block
zysk: 0[dB], (2,15[dBi])
waga: 2,2[kg]

Uwaga! Do poprawnej pracy antena wymaga tzw. przeciwwagi w postaci metalowej płaszczyzny o minimalnych wymiarach (0,9x1,2)[m] do której powinna zostać przymocowana z zapewnieniem galwanicznego kontaktu. Po zamontowaniu antenę należy zestroić stosowanie do używanych częstotliwości.


F-747gi Mikrofon Ręczny z PTT

Mikrofon ręczny "gruszka" typ F-747gi zamknięty w obudowie z wyjątkowo odpornego tworzywa sztucznego. Wysoka jakość zastosowanych komponentów i większa czułość mikrofonu gwarantują bardzo dobrą słyszalność prowadzonych rozmów (lepszą niż mikrofonu F-747gm). Elastyczny przewód minimalizujący ryzyko pęknięcia kabla. Ergonomiczne zaprojektowana obudowa pozawala na komfortową pracę osobom lewo i prawo ręcznym bez możliwości zasłonięcia mikrofonu.
Mikrofon posiada aktywny styk dzięki czemu możliwy jest nasłuch SFN przy włączonej dowolnej grupie nasłuchowej.

Specyfikacja techniczna:

 

Typ: F-747gi
obudowa: tworzywo ABS
kolor: czarny
zaczep: metalowy z hook
złącze: NC 6 pinowe, żeńskie z zabezpieczeniem przed rozłączeniem (nakrętka) z odgiętką
przewód: spirala elastyczna o długości spoczynkowej ok 0,9[m] do ok 2,8[m] po rozciągnięciu
temperatura pracy: od -30[°C] do +60[°C]
waga: 250[g]

Mikrofony F-747gi i F-747gm są dedykowane do pracy z wszystkimi modelami radiotelefonów F-747 zarówno w wersji przewoźnej (pociągowej) F-747M i najnowszej wielosystemowej FXM20, stacjonarnej F-747S oraz kasetowej rack 19" F-804/2/M. Zastępują HM-152 oraz już nieprodukowane modele mikrofonów maxon MA-2572 i MA-2473 stosowane w starszych seriach produkcyjnych radiotelefonów typu F-747.
W ofercie posiadamy też mikrofony dla innych radiotelefonów w tym nieprodukowanych już radiotelefonów maxon PM100, PM160, M200.


Uwaga! Tylko oryginalny i dedykowany do radiotelefonów F-747 mikrofon typu F-747gm lub F-747gi zapewni uzyskanie optymalnych parametrów nadawania i słyszalności. Etykieta znamionowa z oznaczeniem producenta, typu i numerem seryjnym oryginalnych mikrofonów znajduje się na metalowym 6 pinowym wtyku mikrofonu. Stosowanie innych mikrofonów i zamienników jest niedopuszczalne i może być powodem złej słyszalności oraz utraty gwarancji.

F-747gm Lekki Mikrofon Ręczny z PTT

F-747gm to dedykowany do radiotelefonów F-747 ręczny mikrofon z przyciskiem PTT, tzw. gruszka. Charakteryzuje się bardzo solidną konstrukcją, znikomą wagą i rozmiarami. Spiralny kabel zakończony jest solidnym, metalowym wtykiem z elastyczną odgiętką zwiększającą odporność na zużycie. Złącze posiada zabezpieczenie w postaci nakrętki eliminujące ryzyko przypadkowego odłączenia i przerwania nadawania przy zbyt mocnym pociągnięciu i wyrwaniu wtyku z gniazda (będącego uciążliwym mankamentem gruszek innych typów radiotelefonów stosowanych na kolei). Metalowy, solidny zaczep gwarantuje długi okres użytkowania. Wbudowany potencjałowy czujnik odłożenia mikrofonu na uchwyt (hook) zapewnia całkowitą bezawaryjność i umożliwia m.in. bezproblemowe korzystanie z nasłuchu na grupach selektywnego wywołania ZEW.

Specyfikacja techniczna:

Typ: F-747gm
obudowa: tworzywo ABS
kolor: czarny
zaczep: metalowy z hook
złącze: NC 6 pinowe, żeńskie z zabezpieczeniem przed rozłączeniem (nakrętka) z odgiętką
przewód: spirala elastyczna o długości spoczynkowej ok 0,6[m] do ok 2,2[m] po rozciągnięciu
temperatura pracy: od -30[°C] do +60[°C]
waga: 150[g]

Mikrofony F-747gi i F-747gm są dedykowane do pracy z wszystkimi modelami radiotelefonów F-747 zarówno w wersji przewoźnej (pociągowej) F-747M i najnowszej wielosystemowej FXM20, stacjonarnej F-747S oraz kasetowej rack 19" F-804/2/M. Zastępują już nieprodukowane modele mikrofonów maxon MA-2572 oraz MA-2473 stosowane w starszych seriach produkcyjnych radiotelefonów typu F-747.
W ofercie posiadamy też mikrofony dla innych radiotelefonów w tym nieprodukowanych już radiotelefonów maxon PM100, PM160, M200.


Uwaga! Tylko oryginalny i dedykowany do radiotelefonów F-747 mikrofon typu F-747gm lub F-747gi zapewni uzyskanie optymalnych parametrów nadawania i słyszalności. Etykieta znamionowa z oznaczeniem producenta, typu i numerem seryjnym oryginalnych mikrofonów znajduje się na metalowym 6 pinowym wtyku mikrofonu. Stosowanie innych mikrofonów i zamienników jest niedopuszczalne i może być powodem złej słyszalności oraz utraty gwarancji.

HA26 Słuchawka GSM-R z PTT

Słuchawka (HA26 Handset) z przyciskiem PTT to produkt dedykowany do różnego typu radiotelefonów GSM-R / VHF dla kolejnictwa w tym radiotelefonu wielosystemowego FXM20.

Słuchawka charakteryzuje się bardzo solidną obudową wykonaną z uniepalnionego tworzywa sztucznego oraz wytrzymałym elastycznym przewodem spiralnym typu PEIGUM®. Duży pomarańczowy przycisk PTT znacząco poprawia ergonomię pracy operatora.

Specyfikacja techniczna:
Obudowa: tworzywo PC-ABS uniepalnione (flame-resistant), kolor czarny z pomarańczowym, dużym przyciskiem PTT
Wymiary: wysokość 41[mm], szerokość 58[mm], głębokość 209[mm]
Waga: 195[g] bez podstawki
Temperatura pracy: -25[°C] do +60[°C]
Mikrofon: Charakterystyka kardioidalna, impedancja 1,4[kΩ] ±20% dla 1[kHz] przy obciążeniu 2[kΩ], Pasmo przenoszenia 200[Hz] ÷ 14[kHz] przy -10[dB]
Głośnik: pasmo przenoszenia 300[Hz]÷4[kHz] przy -10[dB], impedancja 300[Ω], moc 10[mW]
Słuchawka połączona jest z dedykowanym uchwytem.
^ Do góry
Korzystając ze strony zgadzasz się na przechowywanie cookies