Tester Radio-Stop F-747

Radiotelefon F-747 może zostać skonfigurowany do pracy i dostarczony jako automatyczny tester (tzw. kukułka) sprawdzający poprawność nadawania i odbioru sygnału ALARM Radio-Stop każdego radiotelefonu VHF z funkcją Radio-Stop dopuszczonego do eksploatacji na kolei. Po doposażeniu testera Radio-Stop F-747 w moduł odbiornika wzorca czasu GNSS/GPS/DCF-77 lub w moduł rejestratora rozmów i zdarzeń VR-M3 z dołączonym odbiornikiem GPS - będzie on mógł dodatkowo rozsyłać wzorzec czasu synchronizujący ustawienia zegara RTC kompatybilnych radiotelefonów. Wzorzec czasu nadawany jest drogą radiową w postaci cyfrowej automatycznie podczas wykonywania testu Radio-Stop na kanale Test Radio-Stop o numerze 000. Zapisane w dołączonym do testera rejestratorze VR-M3 testy i towarzyszące im dane cyfrowe, mogą być cennym źródłem dodatkowych informacji m.in. ułatwiającym sprawowanie nadzoru, wykrywaniem nieprawidłowości czy też udzielaniem wyjaśnień dot. zdarzeń na kolei. Oprócz kontroli poprawności działania układów nadawania i odbioru sygnału Radio-Stop w danym radiotelefonie - tester F-747 umożliwia także wizualne sprawdzanie poprawności nadawania i odbioru sygnałów cyfrowej Identyfikacji1 kompatybilnych radiotelefonów (F-747, FXM20, częściowo Koliber) oraz systemów radiołączności (F-804/2/M, F-804/2, częściowo DSR/eDSR Koliber). Jedną z kolejnych funkcji testera jest m.in. wywołanie indywidualne2 kompatybilnego radiotelefonu o znanym numerze. Tester F-747 realizuje szereg innych funkcji cyfrowych ułatwiających obsługę i kontrolę oraz może pracować jako radiotelefon stacjonarny lub przewoźny.

UWAGA! testy powinny wykonywać tylko osoby do tego uprawnione i przeszkolone, nie należy wykonywać testów na pojazdach będących w ruchu, bądź na niesprawnych urządzeniach mogących zakłócać pracę radiotelefonów na innych pojazdach w okolicy, wykorzystywany tester powinien posiadać ważny certyfikat lub protokół kalibracji jak dla urządzenia pomiarowego.

Przeprowadzanie pełnych testów nadawania i odbioru sygnału Radio-Stop oraz przycisku ALARM dla radiotelefonów F-747
W testowanym radiotelefonie typu F-747 test Radio-Stop wywoływany jest automatycznie jedną funkcją poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego F3 a następnie przycisku 9 - spowoduje to automatyczne wykonanie opisanych poniżej czynności, (w innych radiotelefonach większość czynności trzeba niestety wykonywać ręcznie):

- przełączenie bieżącego kanału pracy testowanego radiotelefonu na kanał Test Radio-Stop o numerze 000 - dedykowany do wykonywania testów Radio-Stop (wykonywanie testów na innych kanałach jest zabronione pod rygorem poniesienia odpowiedzialności m.in. z tytułu sprowadzenia zagrożenia w ruchu kolejowym)

- nadanie przez testowany radiotelefon krótkiej sekwencji testu sygnału ALARM Radio-Stop oraz Identyfikacji cyfrowej

- przełączenie radiotelefonu testowanego na nasłuch i oczekiwanie na odpowiedź testera (jeśli tester F-747 zinterpretuje nadany przez radiotelefon testowany F-747 sygnał testu za poprawny to tester wyśle zwrotnie sekwencję testu sygnału ALARM Radio-Stop, Identyfikacji oraz jeśli tester będzie dysponował aktualnym wzorcem czasu, to także wzorca czasu)

- uzyskana odpowiedź testera F-747 odebrana przez radiotelefon testowany F-747 powinna być słyszana (w postaci głośnego, charakterystycznie modulowanego tonu), widoczna na wyświetlaczu (w postaci komunikatu "odebrano Alarm"), a na pojazdach wyposażonych w SHP także zauważalna (w postaci załączenia układu nagłego hamowania pojazdu) i świadczy o poprawności nadawania sygnału Radio-Stop przez radiotelefon testowany, natomiast wyświetlenie komunikatu "wynik poprawny", świadczy dodatkowo także o poprawności odbioru sygnału ALARM Radio-Stop przez testowany radiotelefon.

Dodatkowy komunikat prezentujący na ekranie radiotelefonu odebrane numery indentyfikacyjne testera - świadczy o poprawności nadawania i odbioru sygnałów Identyfikacji.

Komunikat odbioru wzorca czasu świadczy o poprawności jego odbioru i ustawienia zegara RTC testowanego radiotelefonu. Ustawiony w radiotelefonie czas można F-747 sprawdzić wciskając kolejno przyciski F2 oraz 5, wybranie kolejno F2 oraz 6 wyświetli aktualną datę zegara RTC radiotelefonu.
- brak uzyskania w/w odpowiedzi testera mimo upewnienia się, że radiotelefon jest w jego zasięgu radiowym lub komunikat "wynik negatywny" - świadczy o niepoprawności (usterce) radiotelefonu testowanego i konieczności jego naprawy przez autoryzowaną jednostkę posiadającą, ważny imienny certyfikat upoważniający do wykonywania napraw radiotelefonów danego typu wydany przez producenta.

- po wyświetleniu wyniku testu następuje automatyczny powrót radiotelefonu do pracy na kanale na jakim pracował przed zainicjowaniem testu funkcją F3+9.

W kolejnym kroku należy sprawdzić jeszcze poprawność działania fizycznego przycisku ALARM, gdyż nie był on użyty w w/w teście a jego sprawność jest tak samo ważna do sprawdzenia choć często pomijana - w tym celu należy ustawić kanał test radio-stop np. funkcją F3+2, następnie należy przycisnąć i przytrzymać przycisk ALARM - jeśli przycisk jest sprawny powinno nastąpić załączenie nadawania sygnału Radio-Stop, podświetlenie przycisku ALARM powinno zacząć pulsować a na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się komunikat nadawania ALARM. W celu zakończenia nadawania sygnału ALARM oraz odhamowania pojazdu należy wyłączyć radiotelefon i włączyć ponownie, skontrolować poprawność ustawionej daty i czasu radiotelefonu wyposażonego w zegar RTC.
Wyniki testu wraz z numerami seryjnymi testera i testowanego radiotelefonu zapisać w protokole / książce pojazdu.


Przeprowadzanie testów radiotelefonów innego typu (ręcznie)
Jeśli będący w zasięgu pracy testowanego radiotelefonu, tester Radio-Stop bądź kompatybilny radiotelefon pracujący na kanale Test Radio-Stop, odbierze w sposób poprawny nadany przez testowany radiotelefon na kanale testowym sygnał inicjujący3 test - to nastąpi automatyczna odpowiedź testera charakterystyczna dla danego typu stosowanych na kolei automatycznych testerów:

- w przypadku wykorzystania testera F-747 - nastąpi zwrotne nadanie krótkiej sekwencji sygnału ALARM Radio-Stop, Identyfikacji oraz jeśli tester będzie dysponował aktualnym wzorcem czasu, to także wzorca czasu - (odebrane sygnały będą słyszalne w głośniku radiotelefonu testowanego - komunikaty na wyświetlaczu pojawią się tylko na kompatybilnych radiotelefonach;

- w przypadku innych testerów (obecnie już nieprodukowane) - odpowiedź może nastąpić w podobnej j/w lub innej postaci a wynik testu zostanie przekazany zwykle w formie dźwiękowej (słyszanej w głośniku radiotelefonu testowanego jako charakterystyczne tony audio lub odtworzone z nagrania głosowego np. "sygnał poprawny" lub "sygnał niepoprawny"), wizualnej, gdzie wynik pojawia się na testerze (testery ręczne), itp.

 Brak odpowiedzi testera należy interpretować jako wynik negatywny a test należy powtórzyć - interpretacja wyniku testu zależy od typu testera i radiotelefonu testowanego.

UWAGA! Wykonanie testu tylko dla nadawania lub odbioru sygnału Radio-Stop jest niewystarczające, należy sprawdzić zarówno nadawanie jak i odbiór, a także poprawność działania fizycznego przycisku ALARM, co jest bardzo często pomijane podczas okresowych przeglądów i konserwacji radiotelefonów. Jeśli uzyskano 3 negatywne wyniki testu z rzędu należy oddać radiotelefon do sprawdzenia i naprawy przez uprawnioną jednostkę serwisową posiadającą ważny imienny certyfikat producenta do wykonywania napraw.
dwa pięcio-znakowe numery: funkcyjny (zmienny np. numer pociągu lub identyfikacja nastawni dysponującej) i wewnętrzny (stały - numer seryjny zespołu N/O) identyfikujące rozmówcę i radiotelefon np. - zgodnie ze standardem zastosowanym po raz pierwszy w radiotelefonie pociągowym z funkcją Radio-Stop zaprojektowanym w firmie Pyrylandia - przyjętym przez PKP PLK S.A. jako obowiązujący standard cyfrowej Identyfikacji w wymaganiach na radiotelefon pociągowy i stosowany także w innych typach radiotelefonów z dopuszczeniem UTK do prowadzenia ruchu kolejowego. Oryginalne radiotelefony produkcji Pyrylandia Sp. z o.o. identyfikują się zawsze numerem wewnętrznym składającym się z ciągu 3 cyfr i 2 liter wg. wzorca XXXYY, gdzie X to cyfry 0-9 a Y to litery A-Z i mają odzwierciedlenie w postaci S/N na tabliczce znamionowej zespołu N/O, np. 001NV.
automatyczne zgłoszenie się wywoływanego radiotelefonu
3 naciśnięte kolejno przyciski ZEW1, ZEW3 lub sygnał Radio-Stop


^ Do góry
Korzystając ze strony zgadzasz się na przechowywanie cookies